צור קשר
...Loading...

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש ותקנון "הפורטל לפסיכותרפיה גופנית"

הגדרות

בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים, המשמעויות שלהלן:
"הפורטל" ו/או "האתר"- “הפורטל לפסיכותרפיה גופנית", שכתובתו היא:  www.bpsy.co.il
לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים, כפי שיהיו מעת לעת.
"גולש"- כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, אקטיבי ו/או פאסיבי בתכני הפורטל, שאינו מטפל או מפרסם.
גולש קטין (שגילו אינו עולה על 18) מצהיר בזאת ומתחייב כלפי הנהלת הפורטל כי קיבל אישור מהוריו ו/או אפוטרופוסיו להרשמה ושימוש באתר.
"מטפל מוסמך"- אדם אשר עומד בתנאי הסף של הפורטל המפורטים בהסכם לרכישת כרטיס מטפל ושהינו בעל כרטיס מטפל מאת הפורטל.
"מפרסם"- אדם או תאגיד אשר אינם עומדים בתנאי הסף של הפורטל, אך מעוניינים לעשות שימוש בפורטל לצורך פרסום בלוחות הפורטל ו/או בבאנרים.
"משתמש"- לרבות גולש, מטפל ומפרסם.

1. התקנון המופיע מנוסח בלשון זכר ומתייחס באופן שווה לנשים.
2. גלישה ושימוש בשירותים והכלים הנמצאים בו, מהווה אישור מבחינתך לכל תנאיו.
3. בכדי להשתמש בשירותים הקיימים בפורטל, הינך מסכים לקבל את כל התנאים המופיעים במסמך זה במלואם.
4. האתר שומר לעצמו את היכולת לשנות את תנאים אלו בכל זמן שיידרש ולפי שיקול דעתו. התנאים שיתעדכנו יהיו ברי תוקף מיד עם פרסומם באתר. השימוש באתר ובשירותיו לכל מטרה שהיא מצריכה את אישור הנהלת פורטל "הפורטל לפסיכותרפיה גופנית".
5. כל המידע הטיפולי,רפואי ותרופתי שמוצג בפורטל, ניתן כשירות אינפורמטיבי לא מחייב לגולשים בפורטל. אין לראות במידע "המלצה לשיטת טיפול" או ל"ייעוץ רפואי" או "תחליף לפניה לטיפול רפואי". לרבות  אינפורמציה המגיעה מאתרים המקושרים לפורטל זה. כמו כן, אין לראות במידע המלצה לשימוש בתרופה, שיקוי, מוצר רפואי או עצה משפטית ו/או רפואית או תחליף לייעוץ מומחה.יש להתייחס במידת זהירות נדרשת אל אסכולות ושיטות הטיפול השונות המפורסמות. המידע שמוצג הינו כללי ואינו מותאם בצורה פרטנית לצרכי כל הציבור. לייעוץ רפואי אישי יש לגשת אל רופא מוסמך ו/או מרפאה פרטית.
6. השימוש באתר הינו אישי אלא אם נכתב אחרת במפורש. סיסמאות אישיות, אמצעי גישה לאינטרנט ושם משתמש הינם סודיות והמשתמש ישמור עליהן ולא יעביר או יפיץ אותם לגופים או לאנשים בודדים אלא אם קיבל הסכמה בכתב מהנהלת האתר. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.
7. למען הסר ספק, השימוש בתכנים ובמידע המופיעים בפורטל אינם המלצה לשימוש בטיפול ו/או שימוש במוצר ו/או תרופה ו/או שיקוי המוגדרת לשימוש רפואי.
8. הפורטל, מנהליו ועובדיו אינם אחראיים על התכנים הפרסומיים המוצגים והמפורסמים בפורטל.
9. חשוב לנהוג ביתר זהירות בקבלת ההמלצות הניתנות בפורטל על ידי אנשי המקצוע מכל סוג המפרסמים עצמם ואת מרכולתם (טיפולים, מאמרים, תרופות, שיקויים וכדו) והשימוש בהם כפוף ומותנה בקבלת יעוץ רפואי עם רופא מוסמך בטרם כל צריכה של מוצר,שירות,תרופה, שיקוי עם יכולת השפעה רפואית/טיפולית - בטרם הרכישה.
10. מובהר כי שירותי הטיפול והרפואה המשלימה המוצגים ומוצעים באתר, הינם מטעם המטפלים ו/או המפרסמים באתר ועל אחריותם בלבד, והנהלת האתר אינה אחראית על השירותים, אספקתם, טיבם, סיכויי הצלחתם והשלכותיהם על הגולש, במישרין ובעקיפין.
11. כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כאמצעי להצגת המידע מטעם משתמשי האתר. בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
12. בכל מקום באתר שבו קיים קישורית ("לינק") באתר לאתרים אחרים, לא תישא הנהלת האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור אליהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או שירות כאמור.
13. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד הנהלת האתר, בקשר עם שירות, העדר שירות, מעשה ו/או מחדל ו/או נזק אשר נגרם על ידי מי ממשתמשי האתר.
14. הנהלת האתר ומפעיליה אינם אחראים לטיבם של השירותים והמוצרים ולא נושאים באחריות של שירות, טיב והתאמתם לצרכן. הפורטל איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל מוצר ו/או תוכן שמוצג באתר.
15. ניתן לאתר בפורטל אנשי מקצוע מתחומים רבים שמוכרים ומפרסמים את מרכולתם. כגון מטפלים,רופאים,משווקי מוצרים,יצרנים, בעלי חדרים להשכרה ועוד נותני שירותים רבים. כל האחריות על פרסום מאמרים, תוכן שיווקי, פרסום וטיב החדרים וכמובן איכות הטיפול-הינו באחריותם בלבד.
16. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, כגון זכויות היוצרים בעיצוב, קודי המחשב,סוגי תוכנות,מידע טכנולוגי ויישומים המפעילים את האתר ו/או כל קובץ גרפי, מולטימדיה וטקסט הינו רכושו של האתר בלבד או של כל צד שלישי שהעניק לאתר את האפשרות לשימוש בשירותים ובמידע. האתר הינו הגוף היחיד בעל האישור להשתמש בפטנטים של האתר וסימנים מסחריים בשמות הקיימים בו, גם אם אינם רשומים ככפופים לזכויות יוצרים. כל חומר גרפי וכתוב לרבות טקסטים, תוכן ומידע שמועלה על ידי המשתמשים, אין לפרסם או להציג בפומבי,להעביר, להעתיק,לשכפל, למכור, להפיץ, לשנות או למסור לצד שלישי מידע ו/או חלק ממנו לשימוש מסחרי, בלא קבלת אישור מראש בכתב מהנהלת האתר.
17. למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים מידיך לידי הנהלת האתר, ככל שהתוכן המהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, על כל הנובע והמשתמע מכך.
18. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר בזאת כי היצירות וטקסטים המועלים לפורטל מועלים באופן בלעדי לפורטל ולא יועתקו ו/או יועברו ו/או יועלו לכל אתר אחר ברשת.
19. הבהרה למען הסר ספק, הפורטל אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי הפורטל, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).
20. הפורטל אינו אחראי על הפרסומים והתוכן השיווקי המתפרסם על ידי המפרסמים.
21. כמו כן, למשתמש לא תהיה אף טענה ו/או תביעה ודרישה בהמשך לאותם שינויים שנעשים והתקלות הנלוות שיכולות להיגרם תוך כדי שינוי,  כלפי הפורטל ומנהליו .
22. הפורטל רשאי בכל זמן נתון לשנות את עיצובו ואת תכניו ו/או שירותיו ו/או זמינותם וכל מידע שהוא רואה לנכון- וזאת ללא ההתחייבות לספק הודעה מראש.
23. הפורטל רשאי למנוע ו/או להסיר אתר ו/או שירות ו/או תוכן לפי שיקול דעתו וללא הצורך לידע את המשתמשים.
24. הפורטל אינו אחראי לזמינותם של תכנים, מידע ודיוק של שירותים שמועלים על ידי משתמשים, לרבות פרסומים בלוחות השונים.
25. אין הפורטל אחראי על הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי כגון סוד וסימן מסחרי.  הפורטל לא מתחיב שלא יהיו שירותים שיופרעו או שלא יינתנו בצורה רציפה (תקלות,טעויות,הפסקות). כמו כן, הפורטל איננו אחראי לתקלה או כשל בתוכנה, תקשורת ספקים, חומרה ונזק נוסף שיכול לגרום לבעיות ואף לנפילת האתר.
26. שירותים רבים מתקבלים מחברות צד שלישי. הפורטל מסיר אחריות מכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שנגרם לגולש כתוצאה מתקלה או מחדלים הנגרמים על ידם.
27. הפורטל רשאי בהתאם לקיים בחוק להשתמש בפרטי המשתמשים הרשומים ולהעבירם לצד שלישי  בכדי לחשוף את פרטי המשתמש ו/או בכדי לעדכן ולדוור בחומר שיווקי ו/או בהודעות SMS ו/או מיילים ובכל דרך נוספת בה תחפוץ הנהלת הפורטל. גולש שרשום בפורטל ואיננו מעוניין לקבל מידע זה, יכול לבטל אפשרות זו ברגע שנרשם לפורטל.
28. הפורטל אינו מפקח על כל השירותים ו/או התכנים שמועלים לפורטל על ידי צד שלישי או הגולשים הרשומים בפורטל. לכן הפורטל מסיר אחריות על כל תוצאה שנובעת משימוש בתכנים אלו. הפורטל שומר לעצמו את הזכות לתבוע כל מי שגורם לו נזק ו/או למפעילים וגורמים מטעמו.  הפורטל שומר לעצמו את היכולת והזכות להסיר ולערוך מסר ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או וידאו ואף לא לאשר ולסרב לעלות אותם אם לפי דעתו יכולים לפגוע בו או בכל אחד מטעמו. כל מידע שמפורסם על ידי גופים וגורמים אחרים בפורטל בצורה ישירה או עקיפה כגון קישורים (LINK) לאתרים אחרים ושירותים נוספים ותקינות האתרים השונים אינם באחריות הפורטל.
29. כל תקשורת עם צד שלישי הינו בתנאי ובאחריות של הגולש עם גורם צד שלישי- הפורטל אינו לוקח בשום מקרה צד בתקשורת בין הגורמים השונים ולא אחראית על אף טענה ו/או עגמת נפש ו/או נזק למחשב ו/או ציוד קצה ו/או נזק שיגרם מכל סוג ומין לכל הצדדים כתוצאה מהתקשרות זו.
30. הגולש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הפורטל באשר למידע המפורסם, אמינותו  ואיכותו. כל תגובה של הגולשים על השירותים  שניתנים או על מעשים ופרסומים של צד שלישי אינם באחריות הפורטל. הפורטל אינו מתחייב לעמוד במכסת זמן להוספת ו/או עדכון מידע אם בחינם ו/או בתשלום וישתדל לעשות כמיטב יכולתו בכדי לעדכן חומרים בהקדם האפשרי ובמסגרת זמן ריאלי ללא אף התחיבות לכל גורם.
31. בפורטל נערכים מידי יום שינויים במידע, הפורטל אינו אחראי לנזק מקרי ו/או ישיר של איבוד נתונים ו/או רווחים שנובעים משימוש בשירות, תכנים, שירותים ומידע הקיים בפורטל. גם במידה והפורטל מפעיל בקרה ופיקוח על התוכן שמתפרסם.
32. תוכן שמועלה על ידי מבקרים בפורטל שאף מציבים קישורים לאתרים אחרים אינם מתפרשים לגולשים שאילו הפורטל מסכים ו/או מעודד ו/או נותן חסות לשירות זה. הגולשים אחראים בלעדית על מסחר, פניה ו/או צריכה של מידע עמדות ,פרסומות,עמדות, ביקורות ותוכן המוצגים בפורטל.
33. על הגולש מוטלת האחריות הבלעדית בכל החלטה אם להשתמש ולסחור במוצרים,שירותים, תוכן,מידע,דעה, פרסומת ותוכן שיווקי המפורסם בפורטל או בכל מקום המשויך לפורטל (רשתות חברתיות,אתרי פרסום מאמרים וכדו).
34. הפורטל או כל מי שמטעמו אינו לוקח ו/או נושא באחריות חלקית או מלאה על כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג, שקשור או נובע בכל דרך לשימוש בשירות או שירותים או באי אספקת המוצר או שירות,מוצר,תוכנה ו/או נובע מעיכוב בשירותים נלווים ואובדן רווחים ו/או נתונים.
35. כל ניסיון של הפורטל לעזור לפתור פנייה ו/או בעיה של משתמש מכל סיבה שהיא, העזרה לא תתפרש באף צורה כאילו החברה נוטלת אחריות על הדברים.
36. במידה וישנה סוגיה אשר קיימת מחלוקת לגביה וקשורה לשימוש באתר או למוצרים השונים שמופיעים בו, הזכות הסמכותית המשפטית היחידה תהיה של בתי המשפט המוסמך במחוז המרכז .
37. פרטיות השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.
38. האתר רשאי להציג בפני המשתמשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, וזאת בכפוף לאישור מפורש של המשתמש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר.
39. מסירת המידע תתבצע על ידי האתר היא כפופה להסכמת המשתמש, כפי שתבוא לידי ביטוי באישור התקנון ורישום לאתר, על ידי מסירת פרטי התקשרות.
40. הפרטים האישיים וכן המידע שיצטבר בחברה בקשר עם המשתמשים, ישמרו במאגרי הפורטל וישמשו אותו אך ורק לשימושים המותרים על פי החוק.
41. האתר יהיה  רשאי לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע כאמור.
42. המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר, בכתובת הדוא"ל: bpsy.info@gmail.com  ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו.
43. חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת המשתמש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.
44. הפורטל מקפיד לשמור על פרטיותם של הגולשים. מידע זה נשמר על פי חוק פרט למידע ונתונים שפורסמו על ידי גולשים בצורה פומבית. במידה ומתחיל הליך משפטי בין הפורטל לגולש, הפורטל שומר לעצמו את היכולת לחשוף את פרטיו ו/או מידע שהגולש עושה בפורטל שמפר את התנאים הקיימים או אף אם הפורטל ומנהליו חוששים שיכול להיגרם נזק עתידי להם ו/או לפורטל ו/או עובדיו ו/או  צד שלישי. עצם השימוש והגלישה בפורטל מהווה הסכמה לבדיקה באמצעות כלים שונים כגון "cookies". הפורטל רשאי לבצע סקר ו/או פיקוח ו/או פיתוח של שירותים שונים למטרות בקרה ואיכות השירות.
45. הפורטל רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הגנת הפרטיות אשר תחול מרגע פרסומה בפורטל.
46. אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס 40), התשס"ח-  2008 (להלן: "החוק"). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת הפורטל בכתובת bpsy.info@gmail.com או בטופס צור קשר.
47. כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, הנהלת הפורטל תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו בפורטל, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

צור קשר
במידה ונתקלת בבעיה או שאלה על הפורטל ושירותיו , צור קשר בכתובת: info@bpsy.co.il